شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

بهاراتی-bharati بهاراتی-bharati

بهاراتی

 

درباره دانشگاه
ویدیاپیت یک دانشگاه خصوصی و معتبر از نظر دولت هندوستان و همچنین وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری ایران است. و ارائه کننده طیف وسیعی از رشته ها می باشد. در سالیان اخیر بدلیل ارائه خدمات مناسب به دانشجویان خارجی از سوی ایشان مورد اسقبال مناسبی قرار گرفته است. برای آشنایی با رشته های تحصیلی در این دانشگاه را کلیک کنید.
سایت دانشگاه

کالجها ورشته های دانشگاه بهاراتی در شهر پونا:

Homoeopathic Medical College
MD in
۱٫Materia Medica 2.Repertory 3.Pharmacy 4.Practice of Medicine 5.Organ of Medicine

BHMS
Bachelor of Homoeopathic Medicine & Surgery

College of Nursing
M.Sc.in
۱٫Medical Surgical Nursing 2.Community Health Nursing 3.Paediatric Nursing 4.Psychiatric Nursing 5.Obstetrical and Gynaecological Nursing

B.Sc.(Nursing)

Diploma in
۱٫General Nursing & Midwifery (GNM) 2.Certificate course in Critical Care Nursing

College of Engineering
M.Tech.in
۱٫Civil-Hydraulics 2.Computer 3.Chemical 4.Electronics-VLSI 5.Electrical-Power 6.Mechanical -CAD-CAM 7.Information Technology

B.Tech.in
۱٫Electronics 2.Electrical 3.Mechanical 4.Computer 5.Information Technology 6.Production 7.Chemical 8.Civil 9.Biomedical

College of Engineering
B.Tech.in
۱٫Computer Science & Engineering 2.Information Technology 3.Electronics & Communication 4.Instrumentation & Control Engineering 5.Electrical & Electronic Engineering
Institute of Management & Entrepreneurship Development
MBA in
۱٫Business Administration 2.Human Resources 3.Information Technology

Master of Computer Application (MCA), Master of Management Science (MMS), Master of Philosophy (M.Phil.)

Bachelor of
۱٫Business Administration (BBA) 2.Computer Application (BCA)

P.G.Diploma in
۱٫Business Mgt.(PGDBM) 2.Marketing Mgt.3.International Business 4.Financial Mgt.5.Quality Mgt.System 6.Human Resource Management
Poona College of Pharmacy
Master of Pharmacy in
۱٫Pharmaceutics 2.Pharm.Chemistry 3.Pharmacology 4.Pharmacognosy 5.Quality Assurance Techniques 6.Pharmaceutical Bio-Technology 7.Pharmacy Practices

Bachelor of Pharmacy (B.Pharm.), B.Sc.(Applied) Bio-Medical Techniques

P.G.Diploma in
۱٫Analytical Chemistry 2.Diploma in Cosmetology

Social Sciences Centre
Master of Social Work (MSW)
Institute of Environment Education & Research
M.Sc.(Environment Science)

B.Sc.(Environment Science)

Diploma in Environment Education (DEE)

College of Physical Education
M.P.Ed..(Physical Education)

B.Ed.(Physical Education)
New Law College
LL.M.LL.B.(3 years)
LL.B.(5 years)

Diploma in:
۱٫Taxation Laws 2.Labour Laws 3.Alternative Dispute Resolution System 4.Intellectual Property Right Acts 5.Human Rights 6.Certificate Course in Cyber Law
Yashwantrao Chavan Institute of Social Science Studies & Research
Master of Business Studies (MBS)

Research & Development Centre in Pharmaceutical Sciences &Applied Chemistry
M.Sc.(Research)

M.Phil.

Yashwantrao Mohite College of Arts,Science and Commerce, Paud Road, Erandawane
Master of
۱٫Commerce (M.Com.) 2.M.Sc.(Analytical Chemistry),Microbiology, Physics) 3.Arts (English, Economics) (M.A.)

Bachelor of
۱٫Arts (B.A.).2.Commerce (B.Com.) 3.Science (B.Sc.) 4.Science (Computer Science) B.Sc.C.S.) 5.Library and Information Science (B.Lib.& I.Sc.)

Diploma in
۱٫Marketing 2.Banking 3.Industrial Microbiology 4.Office Mgt.& Secretarial Practice 5.Adv.Diploma in Industrial Microbiology 6.Adv.Diploma in Office Mgt.& Secretarial practice

Certificate Courses
۱٫Marketing 2.Banking 3.Industrial Microbiology, 4.Office Mgt.& Secretarial Practice, 5.Gardening & Landscape Designing
Rajiv Gandhi Institute of Information Technology and Bio-Technology
B.Sc.(Bio-Technology)

M.Sc.(Bio-Technology)

P.G.Diploma in Wine Technology
Interactive Research School for Health Affairs (IRSHA)
Research
College of Architecture
Bachelor of Architecture (B.Arch.), Master of Architecture (M.Arch.), M.Arch.(Sustainable Architecture)

Diploma in Interior Design
Institute of Hotel Management& Catering Technology
B.Sc.in Hospitality Management & Hotel Administration , Bachelor of Hotel Management & Catering Technology
Institute of Management & Research
MBA in
۱٫Business Administration 2.International Business

Master of Management Science (MMS), Bachelor of Business Administration (BBA), Bachelor of Computer Application (BCA)

Diploma : P.G.D.B.M., P.G.D.C.A.
Abhijeet Kadam Institute of Management and Social Sciences
MBA in
۱٫Business Administration, 2.Information Technology 3.Human Resource

Master of Computer Application (MCA), Master of Social Work (MSW), Bachelor of Business Administration (BBA), Bachelor of Computer Application (BCA),

Diploma: P.G.D.B.M.
Institute of Management Kadamwadi
MBA in
۱٫Business Administration 2.Information Technology

Master of Computer Application (MCA), Bachelor of Business Administration (BBA), Bachelor of Comp.Application (BCA)

Diploma : P.G.D.C.A.
Institute of Management and Rural Development Administration
MBA in
۱٫Business Administration 2.Information Technology

Master of Computer Application (MCA), Bachelor of Business Administration (BBA), Bachelor of Computer Application (BCA)

Diploma : P.G.D.B.M., P.G.D.C.A.
Yashwantrao Mohite Institute of Management
MBA in Business Administration, MBA in Information Technology

Master of Computer Application (MCA), Bachelor of Business Administration (BBA), Bachelor of Computer Application (BCA)

Diploma: P.G.D.C.A.
Institute of Computer Application & Management
Master of Computer Application (MCA)

پاسخی بگذارید