شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

ثبت شرکت در ترکیه ثبت شرکت در ترکیه

ثبت شعب شرکت های خارجی در ترکیه

شرکت های خارجی متقاضی تاسیس شعبه در ترکیه مطابق قانون ثبت شرکت های خارجی بایستی به اداره کل تجارت داخلی وزارت صنایع مراجعه نمایند.
وب سایت وزارت صنایع در ترکیهsabt
وظائف این اداره کل عبارت است از:
 ثبت شرکت
 ثبت شعبه در ترکیه
 تغییر عنوان،آدرس و نوع فعالیت
 افزایش سرمایه
 تسویه و بستن شرکت
شرکت های خارجی متقاضی ثبت شعبه بایستی بعد از مشخص نمودن یک وکیل تام الاختیار که در ترکیه اقامت دارد به همراه مدارک ذیل به اداره کل مزبور مراجعه کنند.
۱-برگه درخواست (برگه درخواست بایستی از طرف شرکت و یا یکی از مسئولین شرکت تهیه شده باشد و شامل موارد زیر باشد)
sabt.jpg2 عنوان شرکت
 تاریخ تاسیس
 ملیت
 میزان سرمایه
 نام و نام خانوادگی ،آدرس و همچنین عنوان وکیل
 تعهد نامه وکیل مبنی بر رعایت نمودن تمتمی قوانین تعریف شده در چارچوب قوانین ترکیه در تمامی مراحل انجام کار
 آدرس شعبه
 نوع فعالیت شعبه
۲-برگه ای مبنی بر تصمیم مسئولین شرکت برای ثبت شعبه ( اصل ویک نسخه ترجمه شده)
۳-اساسنامه شرکت ( اصل و یک نسخه ترجمه شده)
۴-اسناد ثبتی شرکت و برگه ای که نشان دهنده ادامه فعالیت شرکت باشد. ( اصل ویک نسخه ترجمه شده)
۵-وکالت نامه ( اصل ویک نسخه ترجمه شده)
وکالت نامه باید شامل موارد زیر باشد:
 اجرای کارهائی که در اساسنامه شرکت مشخص شده است.
 نماینده شرکت بودن
 شرکت در تمامی دادگاهها به عنوان نفر سوم و نماینده شرکت (در مواردی که از شرکت شکایاتی صورت بگیرد و یا شرکت شکایتی به دادگاه ارائه بدهد.
 تعیین نماینده و یا معاون در مواردی که مسئول شرکت برای مدت زمان کوتاهی از ترکیه خارج میشود.
 قید نمودن “حضور مسئول شرکت برای تاسیس شعبه در ترکیه” در وکالتنامه

دیدگاه ها بسته شده اند.