شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

حقوق مسکو حقوق مسکو

حقوق

دانشکده حقوق
از دانشکده های دانشگاه دولتی مسکو
دانشکده حقوق دانشگاه دولتی مسکو که در سال ۱۷۵۵ تأسیس شد مرکز پرورش حقوقدانان متخصص و قدیمی ترین دانشکده، دانشگاه مسکو است.دانشکده حقوق، امروز اساسی ترین مؤسسه آموزشی و علمی حقوقی است.
در ترکیب دانشکده ۱۴ گروه آموزشی وجود دارد که عبارت اند از:
تئوری دولت و حقوق و سیاست شناسی)تاریخ دولت و حقوق (حقوق اداری و مالی)
حقوق بین الملل حقوق مدنی حقوق بازرگانی و تنظیم حقوقی امور اقتصاد خارجی
حقوق جنایی و جرم شناسیدادرسی و بازرسی جناییجرم شناسی حقوق کار (حقوق زمین و محیط
در جریان آموزش دانشجویان مضامین زیر را فرا می گیرند:
تئوری دولت و حقوق، تاریخ سیاسی و حقوق، تاریخ و تاریخ حقوق کشور، تاریخ دولت و حقوق کشورهای خارجی، حقوق مبتنی به قانون اساسی، حقوق اداری، حقوق شهری، حقوق مالی، حقوق مدنی، دادرسی مدنی، حقوق جنایی، دادستانی جنایی، جرم شناسی، حقوق محیط زیست، حقوق در زمینه زمین، حقوق کار، حقوق بین الملل، حقوق دولت، حقوق دولت کشورهای خارجی، حقوق بازرگانی، حقوق خانواده، مضامین دیگری حقوقی، زبان خارجی، لاتین، منطق و مضامین اجتماعی، بشری.در چار چوپ تخصص حقوقی، دانشجویان در سه رشته حقوق دولت، حقوق مدنی و حقوق جنایی آموزش می بینند.آموزش تخصصی از سال چهارم شروع می شود.
کسب تخصص در رشته حقوق دولت در گروه های آموزشی زیر صورت می گیرید:
تئوری دولت و حقوقی، تاریخ دولت و حقوق، حقوق بین الملل، حقوق اداری، مالی، حقوق مبتنی به قانون اساسی.
در این رشته حقوقدانان برای کار در دادستانها، دادگاهها، نهادهای دادرسی و دادستانی و… آموزش می بینند.
دانشجویان رشته حقوق جنایی (کیفری) شامل گروه های آموزشی زیر می شوند:
حقوق کیفری، دادستانی کیفری و جرم شناسی.
وظیفه این گروه متخصصین عبارت است از پرورش حقوقدانان برای کار در دادگاه ها، دادستانیها و نهادهای وکالتی.
دانشجویان این رشته، آمار شناسی دادگاهی ، حسابداری دادگاهی، پزشکی قانونی، روانپزشکی و دوره های ویژه را فرا می گیرند..
دانشجویان پژوهش های علمی خود را در گروه های آموزشی دارند. بهترین پژوهشهای علمی آنان در نشریه «اخبار دانشگاه مسکو» چاپ می شود.
فارغ التحصیل این دانشکده در اداره ها، مؤسسات و نهادهای دولتی و نهادهای دادگاهی، دادستانی وکالتی، مؤسسات و اداره های بزرگانی و آموزش کار کرده برای ورود به دوره های بالاتر آموزشی آمادگی پیدا می کنند.
دوره آموزش در بخش روزانه ۵ سال است.
در دانشکده بخش شبانه هم وجود دارد که دانشجویان این بخش بر اساس برنامه شبیه برنامه روزانه است تفکیک رشته ها از سال پنجم شروع می شود و دارای گروه های آموزشی دوره روزانه است. دوره آموزش در بخش شبانه ۶ سال است.

پاسخی بگذارید