شماره تماس : 88845057 021
با مجوز وزارت علوم

Tong Ji University Tong Ji University

tju

درباره دانشگاه

دانشگاه تانگ جی یکی از دانشگاههای پیشرو است که به طور مستقیم زیر نظر وزارت امور خارجه آموزش و پرورش در چین است. این دانشگاه یکی از نهادهای قدیمی و معتبر آموزش عالی در چین است. این دانشگاه به سرعت در تمام جهات بیش از پنجاه سال از زمان تاسیس چین توسعه یافته است.
تاریخ این دانشگاه به ۱۹۰۷ برمی گردد زمانی که دانشکده پزشکی توسط اریش، دکتر آلمانی در شانگهای تاسیس شد. نام تانگ جی نشان دهنده دانشکده هایی است که برنامه های مهندسی در آن گسترش یافته و درحال حاضر به عنوان دانشگاه پزشکی و مهندسی شهرت دارد.
این دانشگاه دارای دانشکده علوم ، دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشکده مهندسی عمران ، مکانیک دانشکده ، دانشکده علوم و مهندسی محیط زیست است.
برای آشنایی بیشتر با ویزای تحصیلی دانشگاه به لینک  Tongji University   مراجعه فرمایید.

رشته های دانشگاه

شرایط پذیرش : رشته هایی که به زبان انگلیسی است. نمره ۸۰ تافل و یا ۶ آیلس می خواهد یا مدرکی که نشان دهد زبان انگلیسی شما خوب است.

رشته پیشنهادی

Civil Engineering [all degrees]

رشته ها به زبان انگلیسی

Theoretical Physics, Condensed Matter Physics, Acoustics, Optics, Marine Geology, Solid Geophysics, General Mechanics & Mechanics Basis, Solid Mechanics, Engineering Mechanics, Manufacturing Engineering & Automation, Mechanical Design & Theory, Material Physics & Chemistry, Material Science, Material Processing Engineering, Electric Power Electronics & Electric Driving, Circuits & Systems, Signals & Information Processing, Control Theory & Its Engineering, Systematic Engineering, Pattern Recognition & Intelligence System, Computer Software & Theory, Computer Application Technique, History & Theory of Architecture, Architecture Design & Its Theory, Urban Planning & Design, Geotechnical Engineering, Structural Engineering, Municipal Engineering, Heating & Gas Supply, Ventilation & Airconditioning Engineering, Disasters Prevention Engineering, Bridge & Tunnel Engineering, Geodetic Surveying & Surveying Engineering, Map Cartography & Geology information Engineering, Geological Engineering, Road & Railway Engineering, Environmental Science, Environmental Engineering, MBA, Electrical Machinery & Electrical Apparatus, Measurement & Automation Application, Internal Medicine, Surgery, Ontology, Clinical Stomatology, Nutrition and Food Health, Law, Photographic Surveying and Remote Sensing, Hydrology and Water Resource, Computer Architecture, Transportation & Communications Planning & Management
International Master Degree Program in Environmental Management and Sustainable Development International Master Degree Program in Urban Design International Master Degree Program in Enterprise Management International Master Degree Program in Software Engineering International Master Degree Program in Structural Engineering

رشته های کارشناسی

۱٫ College of Economics and Management
Engineering Management ,Information Management & Information Systems
Logistics Management Business Administration Marketing Accounting
International Economics & Trade Finance Administrative Management
۲٫ College of Architecture and Urban Planning
Architecture (5 Years)
Historic Building Protection Engineering
Urban Planning (5 Years)
Art Design
Industrial Design
Landscape Studies
۳٫ College of Civil Engineering
Civil Engineering
Geological Engineering
Port Channel & Coast Engineering
Geographic information system
Survey & Drawing Engineering )
۴٫ College of Traffic and Transportation Engineering
Traffic Engineering
Transportation & Communication
Logistics Engineering
۵٫ College of Mechanical Engineering
Architectural Environment & Equipment
Thermal Energy & Dynamic Engineering
Machinery Design & Manufacturing & Automation
Industrial Engineering
۶٫ College of Environmental Science and Engineering
Environmental Engineering
Water Supply & Sewerage Engineering
Environmental Science
۷٫ College of Automotive Engineering
Automobile Engineering (Automobile School) (5 Years)
۸٫ The Institute of Railway and Urban Mass Transit
Vehicle Engineering(railway)
۹٫ College of Material Science and Engineering
Material Science & Engineering
۱۰٫ College of Electronics and Information Engineering
Computer Science & Technology
Information Security
Electrical Engineering & Automation
Automation
Electronic Information Engineering
Communications Engineering
Electronic Science & Technology

۱۱٫College of Software Engineering
Software Engineering
Software Engineering(media art &science)
۱۲٫ College of Sciences
Mathematics & Applied Mathematics
Statistics
Applied Chemistry
Chemical Engineering & Technology
Applied Physics
Light information science and technology
۱۳٫College of Aerospace Engineering and Mechanics
Engineering Mechanics
Flight vehicle manufacture project
۱۴٫School of Ocean and Earth Science
Geology
Geophysics
Geoinformational Science & Technology
۱۵٫ College of Foreign Languages
German
English
Japanese
۱۶٫College of law &Political Sciences
Law
Politics &Administration
Sociology
۱۷٫School of Liberal Arts
Philosophy
Culture Industry Management
Chinese literature
۱۸٫ Medical School
Clinical Medicine (7 Years)
Clinical Medicine (5 Years)
۱۹٫School of Stomatology
Stomatology (5 Years)
۲۰٫College of Life Science and Technology
Biological Technology
Biological Information
۲۱٫College of Arts and Communications
Advertising
Broadcast & Television Journalism
Broadcast & TV Directing
Animation
Photography
Music performance
۲۲٫ Film School
Performance
Broadcast & TV Directing (Film Production)
۲۳٫ Sino-German College of Applied Science
Mechatronics
Automotive Engineering & After-Sales Services
Building Services Engineering

رشته کارشناسی ارشد

۱٫ College of Architecture and Urban Planning
Artistic Design
Architectural History &Theory
Architectural Design & Theory
Urban Planning & Design
Building Technology Science
Landscape Architecture
۲٫ College of Civil Engineering
Cartography and Geography Information System
Geotechnical Engineering
Structural Engineering
Disaster Prevention and Reduction Engineering and Protective Engineering
Bridge and Tunnel Engineering
Civil Engineering Construction
Wind Engineering
Tunnel and Underground Engineering
Computer Simulation in Civil Engineering
Hydrology & Water Resources
Hydraulic Structure Engineering
Harbor, Coastal and Offshore Engineering
Geodesy and Survey Engineering
Photogrammetry and Geographic Information
Cartography and Geographic Information Engineering
Geological Engineering
۳٫ College of Mechanical Engineering
Mechanical Manufacture and Automation
Mechatronic Engineering
Mechanical Design and Theory
Industrial Engineering
Engineering Thermo physics
Thermal Power Engineering
Refrigeration and Cryogenic Engineering
Heat, Gas Supply, Ventilating and Air Conditioning Engineering
۴٫ School of Economics and Management
Regional Economics
Public Finance
Finance
Industrial Economics
International Trade
Management Science and Engineering
Accounting
Corporate Management
Technology Economy and Management
Administration Management
Educational Economy and Management
Social Security
Land Resource Mangement
Information Science
۵٫ College of Environmental Science and Engineering
Municipal Engineering
Environmental Science
Environmental Engineering
۶٫ College of Material Science and Engineering
Materialogy
Materials Processing Engineering
Bio-materials Science
Nano Materials and Technology
۷٫College of Electronics and Information Engineering
Electric Machines and Electric Apparatus
Power Systems and its Automation
Power Electronics and Power Drives
Circuits and Systems
Microelectronics and Solid State Electronics
Communication and Information Systems
Signal and Information Processing
Control Theory and Control Engineering
Detection Technology and Automatic Equipment
Systems Engineering
Pattern Recognition and Intelligent Systems
Computer Systems Organization
Computer Software and Theory
Computer Applied Technology
Agricultural Biological Environmental and Energy Engineering
۸٫ School of Foreign Languages
English Language and Literatures
German Language and Literatures
Japanese Language and Literatures
Linguistics and Applied Linguistics in Foreign Languages
۹٫ School of Aerospace Engineering and Applied Mechanics
Mechanics
۱۰٫ Department of Mathematics
Fundamental Mathematics
Computational Mathematics
Probability and Mathematical Statistics
Applied Mathematics
Operational Research and Cybernetics
۱۱٫ Department of Physics
Education Technology
Theoretical Physics
Condensed Matter Physics
Optics
Optical Engineering
Materials Physics and Chemistry
Information and Functional Materials and Devices

۱۲٫ Department of Chemistry
Inorganic Chemistry
Analytical Chemistry
Organic Chemistry
Physical chemsity
Applied Chemisty

۱۳.Institute of Acoustics
Acoustics
۱۴٫School of Medicine
Human Anatomy, Histology an Embryology
Immunology
Pathogenic Organisms
Pathology and Pathophysiology
Internal Medicine
Pediatrics
Neurology
Psychiatry and Mental health
Dermatology and venereology
Imaging and Nuclear Medicine
Clinical Labortory diagnostics
Nursing
Surgery
Obstetrics and Gynecology
Ophthalmic Specialty
Otolaryngology
Oncology
Anesthesiology
Emergency Medicine
Epidemiology and Health Statistics
Nutrition and Food Hygiene
Chinese Internal Medicine
Pharmacology
۱۵٫School of Stomatology
Basic Science of Stomatology
Clinical Science of Stomatiology “
۱۶٫ College of Transportation Engineering
Highway and Railway Engineering
Traffic Information Engineering &Control
Transportation Planning and Management
Vehicle Operation Engineering
۱۷٫ Sino-German College
Constitutional Law and Administrative Law
Science of Economic Laws
International Law
Mechanical Manufacture and Automation
Vehicle Engineering
Signal and Information Processing
Control Theory and Control Engineering
Corporate Management
۱۸٫ College of Life Science and Technology
Botany
Biochemistry and Molecular Biology
Ecology
Biomedical Engineering
۱۹٫ College of Automotive Engineering
Vehicle Engineering
Power Machinery and Engineering
۲۰٫ School of Ocean and Earth Science
Marine Chemistry
Marine Biology
Marine Geology
Solid Earth Physics
Structural Geology
Quaternary Geology
Mineral Resource Prospecting and Exploration
Geodetection and Information Technology
۲۱٫ College of Communication and Art
Communication
Art Theory
۲۲٫ School of Liberal Arts
Chinese Philosophy
Foreign Philosophies
Ethics
Aesthetics
Science of Religion
Philosophy of Science and Technology
Higher Education
Adult Education
Vocational and Technical Education
Theory of Literature and Art
Modern and Contemporary Chinese Literature
Comparative Literature and World Literature
Theater and Chinese Traditional Opera
۲۳٫ College of Law and Politics
Political Economy
Labor Economy
Jurisprudence
Constitutional Law and Administrative Law
Criminal Jurisprudence
Civil Law and Commercial Law
Science of Economic Laws
International Law
Political Theory
Chinese and Foreign Political Institution
International Politics
International Relations
Sociology
رشته های دوره دکتری
۱٫ College of Architecture & Urban Planning
Architectural History and Theory
Architectural Design and Theory
Urban Planning and Design
Building Technology Science
Landscape Planning and Design
۲٫ College of Civil Engineering
Geotechnical Engineering
Structural Engineering
Disaster Prevention and Reduction Engineering and Protective Engineering
Bridge and Tunnel Engineering
Civil Engineering Construction
Wind Engineering
Tunnel and Underground Engineering
Computer Simulation in Civil Engineering
Geodesy and Survey Engineering
Photogrammetry and Geographic Information
Cartography and Geographic Information Engineering
Geological Engineering
۳٫ College of Mechanical Engineering
Mechanical Manufacture and Automation
Mechatronic Engineering
Mechanical Design and Theory
Thermal Power Engineering
Heat, Gas Supply, Ventilating and Air Conditioning Engineering
۴٫ School of Economics and Management
Management Science and Engineering
Management Theory and Industrial Engineering
Information Management and Information System
Urban Development and Management
Construction Engineering and Management
Intellectual Property and Knowledge Management
Finance Engineering and Management
Development and Management of Science and Technology
Accounting
Corporate Management
Technology Economy and Management
۵٫ College of Environmental Science& Engineering
Municipal Engineering
Environmental Science
Environmental Engineering
۶٫ College of Material Science and Engineering
Materialogy
Materials Processing Engineering
Bio-materials Science
Nano Materials and Technology
۷٫ College of Electronics and Information Engineering
Control Theory and Control Engineering
Detection Technology and Automatic Equipment
Systems Engineering
Pattern Recognition and Intelligent Systems
Computer Systems Organization
Computer Software and Theory
Computer Applied Technology
۸٫ School of Foreign Languages
Linguistics and Applied Linguistics in Foreign Languages
۹٫School of Aerospace Engineering and Applied Mechanics
Mechanics
۱۰٫ Department of Mathematics
Fundamental Mathematics
Applied Mathematics

۱۱٫ Department of Physics
Theoretical Physic
Condensed Matter Physics
Optics
Materials Physics and Chemistry
Information and Functional Materials and Devices
۱۲٫ Department of Chemistry
Inorganic Chemistry
Analytical Chemistry
Organic chemistry
Physical Chemistry
۱۳.Institute of Acoustics
Acoustics
۱۴٫ School of Medicine
Internal Medicine
Surgery
Clinical Medicine
۱۵٫ School of Stomatology
Clinical Science of Stomatology
Stomatology
۱۶٫ College of Transportation Engineering
Highway and Railway Engineering
Traffic Information Engineering &Control
Transportation Planning and Management
Vehicle Operation Engineering
۱۷٫ College of Life Science and Technology
Biochemistry and Molecular Biology
Biomedical Engineering
۱۸٫ College of Automotive Engineering
Vehicle Engineering
Power Machinery and Engineering
۱۹٫ School of Ocean and Earth Science
Marine Chemistry
Marine Biology
Marine Geology
Solid Earth Physics
۲۰٫ School of Liberal Arts
Foreign Philosophies
Underguaduate Programs
Masters Program PROGRAM

Doctoral Program PROGRAMS

International Master Degree Program

MBA/IMBA

پاسخی بگذارید